Menu bloga

Najnowsze wpisy

Konkurs fotograficzny "Zatrzymaj się"

11248 Zobacz 11 Liked

Już dziś startuje kolejna edycja konkursu, którego współorganizatorem jest sklep fotograficzny e-oko.pl i sklep z zegarkami e-zegarek.pl. Zimowa odsłona porusza tematykę naszej codzienności i pędu jaki nam towarzyszy. W dobie szybkiego stylu życia trudno nam znaleźć czas na przyjemności, w pośpiechu jemy rano śniadanie potem biegniemy do pracy, a i tak jak zwykle jesteśmy te kilka minut spóźnieni. Cały świat pędzi, a my razem z nim, dlatego też chcemy, abyście poświęcili chwilę, po prostu zatrzymali się i zrobili zdjęcie! Temat „Zatrzymaj się” jest niezwykle otwarty, nie tylko daje do myślenia, ale także pozostawia pewne refleksje. Podaruj sobie odrobinę czasu, spokoju i pokaż nam swoją zatrzymaną chwilę.
Jak zawsze liczymy na waszą kreatywność i nieoczywiste podejście do tematu. Co roku zaskakujecie nas swoimi niezwykłymi pomysłami więc pewnie w tej edycji też nas nie zawiedziecie. Wraz ze sponsorem Fujifilm Polska przygotowaliśmy dla was atrakcyjne nagrody, których całkowita wartość to 5500 zł. Ponadto jedną z głównych nagród jest wypożyczenie nowego bezlusterkowego aparatu średnioformatowego Fujifilm GFX 100 wraz z 3 dowolnymi obiektywami, co z pewnością zachwyci niejednego pasjonata fotografii. 

Zapraszamy wszystkich gorąco do wzięcia udziału w konkursie i życzymy wielu niezwykłych kadrów!
Zgłoszenia można nadsyłać do 31.12.19r.
Regulamin konkursu fotograficznego „Zatrzymaj się”


I Zasady ogólne


1. Konkurs organizowany jest przez Internetowy Sklep-Komis Fotograficzny "OKO" s.c. Cezary Janicki, Anna Wójcik-Janicka, NIP: 729-24-95-672 z siedzibą na ul. Puławskiej 10 lok.32, 02-566 Warszawa, właściciela domeny i Sklepu Internetowego www.e-oko.pl, oraz Centrum Sprzedaży Internetowej Cezary Janicki, NIP: 727-186-49-86 z siedzibą na ul. Puławskiej 10 lok.32, 02-566 Warszawa, właściciela domeny i Sklepu Internetowego www.e-zegarek.pl, zwanymi dalej Organizatorami.

2. Korespondencję do Organizatora należy kierować na adres: Puławska 10 lok 32, 02-566 Warszawa.

3. Sponsorami są:

1) Sponsor Główny – Fujifilm Polska – nagrody za miejsca I – III oraz wyróżnienia

2) Sponsor nagrody specjalnej – Sklep z zegarkami E-zegarek.pl, Puławska 10 lok.32, Warszawa (Centrum Sprzedaży Internetowej Cezary Janicki)

4. Konkurs trwa od 15.11.2019 r. do 31.12.2019 r.


II Wytyczne i tematyka konkursu


1. Konkurs skierowany jest do miłośników zegarków i fotografii, niezależnie od poziomu zaawansowania.

2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadają adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby biorące udział w konkursie zwane są uczestnikami.

3. Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie jego trwania dostarczyć do Organizatora zgodną z tematyką fotografię wykonaną za pomocą cyfrowego aparatu fotograficznego, smartfona, action-cama lub aparatu tradycyjnego (z zastrzeżeniem, że zgłoszona praca dostarczona będzie do Organizatora w formie cyfrowej).

4. Sposób dostarczenia, zasady oraz szczegółowe wytyczne techniczne znajdują się w punkcie III.4

5. Tematem konkursu jest "Zatrzymaj się". Interpretacja tematu konkursu jest dowolna.


III Zgłoszenie i zasady uczestnictwa

1. Zgłoszenie prac odbywa się poprzez:

1) przysłanie zdjęcia zgodnego z tematyką konkursu i wymaganiami technicznymi wskazanymi w pkt III.4.

2) przesłanie w formie skanu/zdjęcia wypełnionego i podpisanego formularza/oświadczenia znajdującego się na końcu niniejszego regulaminu;

3) polubienie" obu Facebookowych profili Organizatorów

https://www.facebook.com/e-okopl-313071799140159/

https://www.facebook.com/NajlepszeZegarki/

2. Zgłoszenia należy kierować na adres: konkurs@e-oko.pl

3. Zgłoszenia można przesyłać do 31.12.2019 r.

4. Nadesłany plik musi być w formacie .JPG, jego rozmiar nie może być większy niż 3MB, a wymiary nie mogą być mniejsze niż 1200x1200 pikseli. Plik musi być nazwany w formacie „ImięNazwisko_TYTUŁ” (np. JanKowalski_Moja_wizja.jpg),

5. Każdy uczestnik może wysłać wyłącznie jedno zgłoszenie z jednym zdjęciem.

6. Zdjęcie może być poddane dowolnej obróbce graficznej (osobiście przez uczestnika),

7. Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie zdjęcia własnego autorstwa. W sytuacjach budzących wątpliwości, jury może poprosić Uczestnika o wgląd w plik/pliki źródłowe celem weryfikacji autorstwa,

8. Zgłoszenia do konkursu nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych - w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi bez zgody uprawnionych.

9. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie mogą być pracami nagrodzonymi w innych konkursach w dniu przysłania.

10. Zdjęcia niespełniające wymogów nie będą brały udziału w konkursie,

11. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik wyraża nieograniczoną czasowo zgodę na publikację nadesłanego zdjęcia na następujących polach eksploatacji:

A) profile społecznościowe Organizatorów i Sponsorów (Facebook, Instagram, Twitter),

B) strony internetowe Organizatorów (www.e-oko.pl, www.e-zegarek.pl),

C) wydawany raz w roku drukowany katalog Organizatora (nakład około 10000 egz.)

12. Wszelkie prawa autorskie i majątkowe do nadesłanej fotografii pozostają po stronie uczestnika.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez uczestnika jakichkolwiek praw autorskich lub osobistych.

14. Osoby, które w formularzu podadzą nieprawdziwe dane lub nie spełnią warunków wymienionych wyżej, zostaną wykluczone z konkursu.

15. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu (sponsora), w tym członkowie jury oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.


IV Ocena prac i nagrody

1. Nadesłane prace będą poddane ocenie jury.

2. Jury w składzie: Przewodniczący Maciej Markowski (Fujifilm Polska), pozostały skład: Cezary Janicki (sklep fotograficzny www.e-oko.pl), Beata Bonikowska (sklep fotograficzny www.e-oko.pl) przyzna trzy pierwsze następujące nagrody główne oraz pięć wyróżnień:

1) za I miejsce: Fujifilm X-T100 + 15-45/3.5-5.6 OIS PZ Black o wartości 2466 zł oraz wypożyczenie na 7 dni aparatu Fujifilm GFX 100 z 3 dowolnymi obiektywami w uzgodnionym terminie

2) za II miejsce: Drukarka FujiFilm Instax Share SP-3 czarna + 1x wkład o wartości 849 zł

3) za III miejsce: Fujifilm Instax Mini 9 + 3x wkład o wartości 489 zł

Wyróżnienia:

1) za I wyróżnienie Fujifilm Instax Mini 9 + 1x wkład o wartości 399 zł

2) za II-V wyróżnienie album Tomka Sikory „Aix en Provence” z autografem każdy o wartości 149 zł.

3. Drugie jury w składzie: Anna Wójcik-Janicka (Centrum Sprzedaży Internetowej www.e-zegarek.pl) przyzna nagrodę specjalną: zegarek Anne Klein AK 3222GMGB o wartości 500 zł.

4. Nagrodzone zostaną najlepsze prace, a kryterium wyboru stanowią kreatywność, wartość merytoryczna oraz zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu.

5. Decyzja jury dotycząca wyników zostanie ogłoszona do dnia 10.01.2020 r. na profilach facebookowych obu Organizatorów.

6. Nagrody przyznane w konkursie nie są wymienne na gotówkę. Organizatorzy skontaktują się z zwycięzcami w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników i zobowiązują się do przekazania przyznanej nagrody w terminie 14 dni.


V Reklamacje

1. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z konkursem.

2. Reklamacja powinna zawierać:

1) imię i nazwisko osoby składającej reklamację;

2) opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;

3) adres korespondencyjny.

3. Reklamacje należy składać mailowo na adres konkurs@e-oko.pl

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnik zostanie powiadomiony listem na adres podany w reklamacji lub mailem.

5. Reklamacje powinny być składane w najpóźniej terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.


VI Postanowienia końcowe

1. Do nagród za 1 i 2 miejsca, zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie, liczonemu od ubruttowanej wartości nagrody o należny podatek dochodowy.

2. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w konkursie.

3. Organizator przed wydaniem zwycięzcom nagród obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

4. W terminie 7 dni od opublikowania informacji o wygranej, zwycięzca zobowiązany jest przesłać Organizatorowi następujące informacje: imię i nazwisko, adres dostawy nagrody na terytorium Polski, PESEL/NIP, numer telefonu oraz właściwy dla zwycięzcy Urząd Skarbowy. Niepodanie powyższych informacji przez zwycięzcę w określonym terminie lub podanie nieprawidłowych danych, powoduje utratę prawa do nagrody.

5. Organizator zastrzega prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. W razie skorzystania z tego prawa, Organizator poinformuje o nowej treści regulaminu w siedzibie Organizatorów oraz na stronach internetowych www.e-oko.pl oraz www.e-zegarek.pl

6. Organizator ma prawo do zawieszenia lub zakończenia konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

7. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

8. W razie wątpliwości co do naruszenia przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu, w tym zwłaszcza w zakresie praw autorskich do nadesłanej fotografii,

Organizator ma prawo do:

1) wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości

2) wykluczenia uczestnika z konkursu

3) odmowy przekazania nagrody

4) do dochodzenia ich zwrotu oraz naprawienia szkody (w przypadku wcześniej przyznanych nagród).

9. Dokumentem określającym zasady Konkursu jest regulamin dostępny w siedzibie Organizatorów oraz na stronach internetowych www.e-oko.pl oraz www.e-zegarek.pl


VII Ochrona danych osobowych oraz formularz uczestnictwa (Tutaj)

1. Dane osobowe osób nagrodzonych będą przetwarzane przez Organizatorów – jako administratora danych osobowych – w celu i zakresie niezbędnym do realizacji konkursu, w szczególności przyznania i doręczenia nagrody oraz opłacenia podatku, na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.

3. Organizator może udostępniać zebrane od osoby nagrodzonej dane osobowe firmie kurierskiej. Dane w postaci imienia i nazwiska zwycięzców mogą być udostępniane publicznie na:

1) profilach społecznościowych Organizatorów i Sponsorów (Facebook, Instagram, Twitter),

2) stronach internetowych Organizatorów (www.e-oko.pl, www.e-zegarek.pl),

3) drukowanym katalogu Organizatora.

Organizator nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: konkurs@e-oko.pl lub osobiście w siedzibie Organizatora.

5. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją konkursu Organizator przechowuje do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z uczestnictwa w Konkursie oraz przez okres niezbędny do wypełnienia przez Organizatora obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), bądź też do czasu posiadania udzielonej zgody.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wydanie i otrzymanie nagrody.

7. Formularz uczestnictwa:

Oświadczenie konkursu fotograficznego „Zatrzymaj się” trwającego w dniach 15.11.-31.12.2019r.


Imię :.........................................................................................


Nazwisko:................................................................................


Adres zamieszkania:...................................................................


Adres email:..............................................................................


Nr tel. komórkowego:..........................................................


Model aparatu/telefonu którym wykonano zdjęcie konkursowe:


............................................................................................................


Dodatkowe informacje:...............................................................


Oświadczenie:

„Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu „Zatrzymaj się”, oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu, przesyłania drogą mailową informacji dotyczących nowinek i ciekawostek fotograficznych oraz aktualnych promocji, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest –w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) – Organizator.


Data i podpis:


.........................................................