Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).
logo
Konkurs Fotograficzny „OKO – Jak widzę świat”

Konkurs Fotograficzny „OKO – Jak widzę świat”

Regulamin konkursu „OKO – Jak widzę świat”

1.1. Organizator i czas trwania :
Konkurs organizowany jest przez firmę Internetowy Sklep-Komis "OKO"
s.c. Cezary Janicki, Anna Wójcik-Janicka, NIP: 729-24-95-672 z siedzibą na ul. Puławskiej 10 lok.32, 02-566 Warszawa, właściciela domeny i Sklepu Internetowego www.e-oko.pl, zwanym dalej ORGANIZATOREM.

Konkurs organizowany jest z okazji 15-lecia istnienia sklepu E-OKO.PL.
Sponsorzy konkursu:
- Sponsor Główny – Sony Polska – nagrody za miejsca I – II oraz 5x Album Tomasza Tomaszewskiego dla osób wyróżnionych;
- Sponsor - FujiFilm Polska – nagroda za miejsce III oraz 2x aparat FujiFilm Instax NEO Classic 90 z akcesoriami dla osób wyróżnionych.
Konkurs trwa od 15.10.2017 do 15.11.2017

2. Wytyczne konkursu
Konkurs skierowany jest do miłośników fotografii, niezależnie od poziomu zaawansowania. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadają adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby biorące udział w konkursie zwane są Uczestnikami. Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie jego trwania dostarczyć do Organizatora zgodne z tematyką fotografię wykonaną za pomocą cyfrowego aparatu fotograficznego, smartfona, action-cama lub aparatu tradycyjnego (z zastrzeżeniem, że zgłoszona praca dostarczona będzie do Organizatora w formie cyfrowej). Sposób dostarczenia, zasady oraz szczegółowe wytyczne techniczne znajdują się w podpunkcie nr 3.

Tematem konkursu jest "OKO – Jak widzę świat".
Interpretacja tematu konkursu jest dowolna.

3. Zgłoszenie i udział w konkursie
Zgłoszenie prac obywa się poprzez:
- Przysłanie zdjęcia zgodnego z tematyką konkursu i wymaganiami technicznymi;
- Przesłanie w formie skanu/zdjęcia wypełnionego i podpisanego formularza
– oświadczenia znajdującego się na końcu niniejszego regulaminu;
- "Polubienie" Facebookowego profilu Organizatora https://www.facebook.com/e-okopl-313071799140159/ 

Zgłoszenia należy kierować na adres: konkurs@e-oko.pl

Zasady uczestnictwa i wymagania techniczne:
- Zgłoszenia można przesyłać do 15.11.2017,
- Nadesłany plik musi być w formacie .JPG, jego rozmiar nie może być większy niż 3MB, a wymiary nie mogą być mniejsze niż 1200x1200 pikseli.
- Plik musi być nazwany w formacie ImięNazwisko_TYTUŁ (np. JanKowalski_Moja_wizja.jpg),
- Zgłoszenie jest jednorazowe, a każdy uczestnik może wysłać wyłącznie jedno zdjęcie,
- Zdjęcie może być (osobiście przez Autora) poddane dowolnej obróbce graficznej,
- Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie zdjęcia własnego autorstwa. W sytuacjach budzących wątpliwości, Jury może poprosić Uczestnika o wgląd w plik/pliki źródłowe celem weryfikacji autorstwa,
- Biorąc udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że nadesłana fotografia jest wolna od obciążeń i roszczeń osób trzecich, a autor posiada do niej wszelkie prawa, włącznie z prawem do wykorzystania wizerunku osób na niej widocznych,
- Zdjęcia nadesłane na konkurs nie mogą być pracami nagrodzonymi w innych konkursach,
- Zdjęcia niespełniające wymogów nie będą brały udziału w konkursie,
- Wysyłając zgłoszenie, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na publikację nadesłanego zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
1 Profile społecznościowe Organizatora i Sponsorów ( Facebook, Instagram, Twitter itp),
2 Strona Internetowa Organizatora (www.e-oko.pl), 3 Wydawany raz w roku drukowany katalog Organizatora ( nakład około 10000 egz.)
- Wszelkie prawa autorskie i majątkowe do nadesłanej fotografii pozostają po stronie Autora,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Autora jakichkolwiek praw autorskich lub osobistych.
- Osoby, które w formularzu podadzą nieprawdziwe dane lub nie spełnią warunków wymienionych wyżej, zostaną wykluczone z konkursu.
- Osoby, które dokonają zgłoszenia po zakończeniu konkursu nie będą brały w nim udziału.
- W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani osoby powiązane ze sponsorami.

4. Ocena prac i nagrody
Nadesłane prace będą poddane ocenie Jury, w skład którego wchodzą:
Karolina Wiśniewska – Sony Polska
Paweł Kosicki – fotograf, ambasador marki FujiFilm
Cezary Janicki – Internetowy Sklep-Komis "OKO", www.e-oko.pl
Jury w powyższym składzie przyzna 3 nagrody główne oraz 7 wyróżnień:
- I miejsce:
Aparat Sony A6000 wraz z obiektywami 16-50/3.5-5.6 E PZ OSS i 55-210/4.5-6.3 E OSS o wartości 4000 zł
- II miejsce:
Aparat Sony RX100 o wartości 1800zł
- III miejsce:
Aparat FujiFilm SQUARE SQ10 + 3 paczki wkładów – wartość 1500 zł -wyróżnienia:
a) Dla 2 osób:
Aparat FujiFilm Instax NEO Classic 90 + 2 paczki wkładów
b)Dla 5 kolejnych osób:
Album Tomasza Tomaszewskiego "Wszystko może być wszystkim" z podpisem Autora

Nagrodzone zostaną najlepsze prace, a kryterium wyboru stanowią w szczególności kreatywność oraz zgodność z postanowieniami Regulaminu. Decyzja Jury dotycząca wyników zostanie ogłoszona do dnia 23.11.2017 na profilu Facebookowym Organizatora. Nagrody przyznane w konkursie nie są wymienne na gotówkę. Organizator skontaktuje się z wygranymi oraz wyróżnionymi Uczestnikami w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników i zobowiązuje się do przekazania przyznanej nagrody w umówionym z Wygranym/Wyróżnionym terminie.

5. Postanowienia końcowe
- Do nagród rzeczowych za miejsca I-III oraz dwóch pierwszych wyróżnień, zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie, liczonemu od ubruttowanej o należny podatek dochodowy wartości nagrody. Zdobywca nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w konkursie. - Organizator przed wydaniem zwycięzcom nagród obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika. - Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu – bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. 
- Organizator zastrzega sobie również prawo do jednostronnego zawieszenia lub zakończenia konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. - Organizator może wykluczyć Uczestnika/ów z udziału w konkursie w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.
- W razie wątpliwości co do naruszenia przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu, w tym zwłaszcza w zakresie praw autorskich do nadesłanej fotografii, organizator zastrzega sobie prawo do:
a) wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości
b) wykluczenia uczestnika z konkursu
c) odmowy przekazania nagrody
d) w przypadku wcześniej przyznanych nagród do dochodzenia ich zwrotu oraz naprawienia szkody.
- Wzięcie udziału w konkursie, tj. wysłanie zgłoszenia, jest tożsame z wyrażeniem zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
- Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. Dokumentem określającym zasady Konkursu jest regulamin dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.e-oko.pl - W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
- We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.

6. Formularz Uczestnika i Oświadczenie
(Pobierz formularz)

Imię i Nazwisko:
Adres zamieszkania:
adres e-mail:
nr telefonu komórkowego:
Model aparatu/telefonu którym wykonano zdjęcie konkursowe:


Dodatkowe informacje:


Oświadczenie:

„Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu „OKO – Jak widzę świat”, oraz wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez Organizatora moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) – Organizator.

Udostępnij to: