Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

NAJDOGODNIEJSZY KREDYT
Błyskawicznie i bez wychodzenia z domu! -Sprawdź nas!
Kredyt w 15 minut !!!
Za pośrednictwem systemu ratalnego „SANTANDER”

Przejdź do wniosku kredytowego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy dogodny kredyt w dwóch opcjach:

 • KREDYT "STACJONARNY": możliwość podpisania niezbędnych dokumentów kredytowych na miejscu w naszym biurze handlowym w Warszawie i odebranie sprzętu
 • KREDYT "WYSYŁKOWY": Klientom mieszkającym na terenie RP oferujemy możliwość sfinalizowania zakupu ratalnego bez wychodzenia z domu! Można sfinalizować interesujący zakup – kurier z umową kredytową przyjeżdża do Klienta pod wskazany adres i w dogodnym dla Państwa czasie podpisuje dokumenty kredytowe, sprzęt wysyłamy w ciągu 2 dni roboczych, czyli w momencie jak podpisane dokumenty wrócą do centrali Banku  

1. Warunki udzielania kredytów

 • System ratalny „SANTANDER”
 • Czas kredytowania: od 10 do 36 miesięcy (czas kredytowania nie może być jednak dłuższy, niż okres otrzymywania dochodu, świadczeń z podawanego we wniosku źródła otrzymywanych dochodów osoby ubiegającej się o kredyt)
 • Oprocentowanie kredytu: 0,7% za każdy miesiąc wykorzystanego kredytu          

Przykładowo:                                                    

 • 10 miesięcy - całkowity koszt kredytu 7 %                             
 • 18 miesięcy - całkowity koszt kredytu 12,6 %                             
 • 24 miesiące - całkowity koszt kredytu 16,8 %                             
 • 36 miesięcy - całkowity koszt kredytu 25,2 %

 • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu – wówczas Bank rozlicza oprocentowanie za niewykorzystane miesiące kredytu na korzyść Klienta
 • równe raty przez cały okres kredytowania
 • ubezpieczenie kredytu wliczone w oprocentowanie
 • Wysokości kredytu: minimalny: 300 pln, maksymalny: 50000 pln
 • dla opcji "KREDYT STACJONARNY":
 • - kredyt bez zaświadczeń (na dowód) do kwoty  5999 pln*
  - nie wymaga wpłaty własnej Klienta
  - nie wymaga poręczenia osoby trzeciej ani zgody współmałżonka
  - dla kredytu powyżej kwoty 6000 pln* wymagane przedstawienie dokumentów potwierdzających osiągane dochody (aktualne zaświadczenie o zarobkach lub dokumenty firmy, ew. inne dokumenty  potwierdzające otrzymywane dochody wymagane przez Bank)

 • dla opcji "KREDYT WYSYŁKOWY":
  - kredyt bez zaświadczeń (na dowód) do kwoty 9999 pln* (bank zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia dokumentów finansowych dla wyrywkowo wybranych kredytów w celu zweryfikowania prawdziwości przedstawionych danych)
  - nie wymaga wpłaty własnej Klienta
  - nie wymaga poręczenia osoby trzeciej ani zgody współmałżonka  

2. Zasady przyznawania kredytów

 • Kredytobiorcą może być osoba spełniająca wszystkie niżej wymienione warunki:
 • jest pełnoletnia
 • posiada obywatelstwo polskie
 • posiada stałe zameldowanie w Polsce
 • legitymuje się ważnym dowodem osobistym lub paszportem
 • może udokumentować stałe dochody netto z tytułu: umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (np. umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski), prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, emerytury, renty
 • posiada zdolność kredytową
 • posiada pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych
 • w przypadku osób które ukończyły 73 rok życia, lub ukończą podany wiek podczas trwania kredytu wymagane jest poręczenie osoby trzeciej

Minimalny okres zatrudnienia:

 • UMOWA O PRACĘ: pełny 1 miesiąc, a gdy klient posiada umowę na czas określony termin spłaty ostatniej raty musi nastąpić maksymalnie na 1 pełny miesiąc przed rozwiązaniem stosunku pracy
 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA: pełne 3 miesiące
 • RENTA: załączone orzeczenie lekarskie do kiedy została przyznana oraz ostatni odcinek renty (kserokopia)
 • EMERYTURA: załączona decyzja przyznana oraz ostatni odcinek emerytury (kserokopia)

Warunki dotyczące wysokości dochodów klienta: wymagane minimalne dochody miesięczne nie mogą być niższe niż najniższe wynagrodzenie ustalone przez MPiPS lub najniższa renta / emerytura. Niższe dochody niż ww. mogą być rozpatrywane jako indywidualne przypadki. Istnieje możliwość łączenia dochodów współmałżonków. Miesięczna rata nie może być wyższa niż 50 % udokumentowanego miesięcznego dochodu netto.

Sposoby zabezpieczenia udzielonych kredytów: przewłaszczenie towaru w przypadku zakupu towarów ruchomych.

Sposoby spłaty kredytu i odsetek: spłata rat kredytu i odsetek następuje w kasach banków lub bezgotówkowo - przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek Banku w terminach określonych na umowie kredytowej. Za datę spłacenia świadczenia Kredytobiorcy wobec Banku przyjmuje się datę stempla pocztowego lub datę stempla Banku przyjmującego wpłatę lub datę wpływu zobowiązania na rachunek Banku.

3. Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane od każdego klienta, który składa wniosek o kredyt na zakup towarów/usług:

 • Dowód osobisty lub paszport
 • Mężczyźni, którzy nie ukończyli 22 roku życia lub ukończą 22 lata w roku bieżącym- książeczka wojskowa potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej

ponadto, dla wniosków dla których wymagane jest potwierdzenie dochodów:  

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku kredytowego przez osoby zatrudnione na umowę o pracę:  

 • ważne zaświadczenie z zakładu pracy zawierające wymagane przez Bank informacje: średnie dochody netto z ostatnich 3 miesięcy, data zatrudnienia, charakter umowy o pracę (na czas nieokreślony, na czas określony z podaniem daty od kiedy umowa obowiązuje), zajmowane stanowisko pracy, pieczęć i podpisy osób uprawnionych do wystawienia zaświadczenia, miejscowość i data wystawienia zaświadczenia
 • Bank uznaje zaświadczenia jako ważne przez miesiąc od daty wystawienia dokumentu

Emeryci:

 • dowód osobisty, legitymacja emeryta, ostatni odcinek emerytury lub ostatnia decyzja waloryzacyjna informująca o aktualnej wysokości świadczenia

Renciści:

 • dowód osobisty, drugi dokument tożsamości, ostatni odcinek renty lub ostatnia decyzja waloryzacyjna informująca o aktualnej wysokości świadczenia
 • dokument potwierdzający okres, na który renta została przyznana (decyzja o przyznaniu renty lub orzeczenie komisji lekarskiej)

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku kredytowego przez rolników:

 • Dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości
 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o rocznej przychodowości gospodarstwa rolnego
 • Zaświadczenie z UG o nie zaleganiu z podatkiem rolnym

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku kredytowego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się z Urzędem Skarbowym w formie RYCZAŁTU:

 • Dowód osobisty oraz drugi dokument potwierdzający tożsamość
 • Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia)
 • Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami lub kserokopie dowodów wpłat za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie ważne jest 1 miesiąc)
 • Oświadczenie o osiągniętym średnim miesięcznym dochodzie netto za ostatnie 3 miesiące
 • Dowody wpłaty ryczałtu za ostatnie 3 miesiące     

*dotyczy kwoty łącznej wartości kredytu wraz naliczonymi odsetkami.