Menu bloga

Najnowsze wpisy

KONKURS FOTOGRAFICZNY "PO DRUGIEJ STRONIE"

6356 Zobacz 7 Liked

Nadszedł czas na nowy konkurs organizowany przez sklep fotograficzny e-oko.pl!


Na co dzień nasze głowy pełne są problemów i zobowiązań, co pozostawia niewiele miejsca na kreatywność. Dlatego też chcemy zmotywować Was do zrobienia użytku ze swoich zasobów wyobraźni! „Po drugiej stronie” – to temat tegorocznego konkursu. Podlega on dowolnej interpretacji – po drugiej stronie aparatu, świat widziany z innej perspektywy, codzienność wywrócona do góry nogami – puśćmy wodze wyobraźni i sprawdźmy co znajdziemy po drugiej stronie!
Razem z Sony Polska przygotowaliśmy dla Was atrakcyjne nagrody. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody o łącznej wartości 4000 zł. Do pięciu wyróżnionych uczestników trafią albumy „Full-frame perfection vol 2 G master – A collection of photographs from Sony ambassadors” – 400 stron pięknych fotografii zamkniętych w eleganckiej czarnej oprawie.


Regulamin konkursu fotograficznego „Po drugiej stronie”   

     
I Zasady ogólne


1. Konkurs organizowany jest przez Internetowy Sklep-Komis Fotograficzny "OKO" s.c. Cezary Janicki, Anna Wójcik-Janicka, NIP: 729-24-95-672 z siedzibą na ul. Puławskiej 10 lok.32, 02-566 Warszawa, właściciela domeny i Sklepu Internetowego www.e-oko.pl zwanego dalej Organizatorem.
2. Korespondencję do Organizatora należy kierować na adres: Puławska 10 lok 32, 02-566 Warszawa.
3. Sponsorem jest firma Sony Polska
4. Konkurs trwa od 07.06.2022r. do 08.07.2022r.
           
II Wytyczne i tematyka konkursu


1. Konkurs skierowany jest do miłośników fotografii, niezależnie od poziomu zaawansowania.
2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadają adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby biorące udział w konkursie zwane są uczestnikami.
3. Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie jego trwania dostarczyć do Organizatora zgodną z tematyką fotografię wykonaną za pomocą cyfrowego aparatu fotograficznego, smartfona, action-cama lub aparatu tradycyjnego (z zastrzeżeniem, że zgłoszona praca dostarczona będzie do Organizatora w formie cyfrowej).
4. Sposób dostarczenia, zasady oraz szczegółowe wytyczne techniczne znajdują się w punkcie III.4
5. Tematem konkursu jest "Po drugiej stronie". Interpretacja tematu konkursu jest dowolna.
           
III Zgłoszenie i zasady uczestnictwa


1. Zgłoszenie prac odbywa się poprzez:
1) przysłanie zdjęcia zgodnego z tematyką konkursu i wymaganiami technicznymi wskazanymi w pkt III.4.
2) przesłanie w formie skanu/zdjęcia wypełnionego i podpisanego formularza/oświadczenia znajdującego się na końcu niniejszego regulaminu;
3) polubienie profilu na portalu facebook Organizatora Facebook e-oko
2. Zgłoszenia należy kierować na adres: konkurs@e-oko.pl
3. Zgłoszenia można przesyłać do 08.07.2022r.
4. Nadesłany plik musi być w formacie .JPG, jego rozmiar nie może być większy niż 3MB, a wymiary nie mogą być mniejsze niż 1200x1200 pikseli. Plik musi być nazwany w formacie „ImięNazwisko_TYTUŁ” (np. JanKowalski_Moja_wizja.jpg),
5. Każdy uczestnik może wysłać wyłącznie jedno zgłoszenie z jednym zdjęciem.
6. Zdjęcie może być poddane dowolnej obróbce graficznej (osobiście przez uczestnika),
7. Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie zdjęcia własnego autorstwa. W sytuacjach budzących wątpliwości, jury może poprosić Uczestnika o wgląd w plik/pliki źródłowe celem weryfikacji autorstwa,
8. Zgłoszenia do konkursu nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych - w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi bez zgody uprawnionych.
9. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie mogą być pracami nagrodzonymi w innych konkursach w dniu przysłania.
10. Zdjęcia niespełniające wymogów nie będą brały udziału w konkursie,
11. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik wyraża nieograniczoną czasowo zgodę na publikację nadesłanego zdjęcia na następujących polach eksploatacji:
A) profile społecznościowe Organizatora i Sponsora (Facebook, Instagram, Twitter),
B) strona internetowa Organizatora (www.e-oko.pl),
C) wydawany raz w roku drukowany katalog Organizatora (nakład około 10000 egz.)
12. Wszelkie prawa autorskie i majątkowe do nadesłanej fotografii pozostają po stronie uczestnika.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez uczestnika jakichkolwiek praw autorskich lub osobistych.
14. Osoby, które w formularzu podadzą nieprawdziwe dane lub nie spełnią warunków wymienionych wyżej, zostaną wykluczone z konkursu.
15. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu (sponsora), w tym członkowie jury oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
           
IV  Ocena prac i nagrody


1. Nadesłane prace będą poddane ocenie jury.
2. Jury w składzie: Cezary Janicki (sklep fotograficzny www.e-oko.pl),  Urszula Jurgiel (www.sony.pl), Michał Piotrowski (sklep fotograficzny www.e-oko.pl) przyzna trzy pierwsze następujące nagrody główne oraz pięć wyróżnień:
1) za I miejsce: Obiektyw Sony 28/2.0 FE + wypożyczenie aparatu Sony A1 z dowolnym obiektywem GM na tydzień
2) za II miejsce: Karta pamięci Sony CFexpress 80GB Typ A Tough + wypożyczenie aparatu Sony A1 z dowolnym obiektywem GM na tydzień
3) za III miejsce: Obiektyw Sony 50/1.8 FE
4) 5 wyróżnień – dla każdego: Album Sony „Full-frame perfection vol 2 G master – A collection of photographs from Sony ambassadors”
3. Nagrodzone zostaną najlepsze prace, a kryterium wyboru stanowią kreatywność, wartość merytoryczna oraz zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu.
4. Obrady jury odbędą się dnia 14.07, a decyzja dotycząca wyników zostanie ogłoszona do dnia 15.07 na profilu facebookowym Organizatora.
6. Nagrody przyznane w konkursie nie są wymienne na gotówkę. Organizatorzy skontaktują się z zwycięzcami w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników i zobowiązują się do przekazania przyznanej nagrody w terminie 14 dni.
           
V Reklamacje


1. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z konkursem.
2. Reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko osoby składającej reklamację;
2) opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;
3) adres korespondencyjny.
3. Reklamacje należy składać mailowo na adres konkurs@e-oko.pl
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnik zostanie powiadomiony listem na adres podany w reklamacji lub mailem.
5. Reklamacje powinny być składane w najpóźniej terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
           
VI Postanowienia końcowe


1. Do nagród za 1 i 2 miejsca, zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie, liczonemu od ubruttowanej wartości nagrody o należny podatek dochodowy.
2. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w konkursie.
3. Organizator przed wydaniem zwycięzcom nagród obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
4. W terminie 7 dni od opublikowania informacji o wygranej, zwycięzca zobowiązany jest przesłać Organizatorowi następujące informacje: imię i nazwisko, adres dostawy nagrody na terytorium Polski, PESEL/NIP, numer telefonu oraz właściwy dla zwycięzcy Urząd Skarbowy. Niepodanie powyższych informacji przez zwycięzcę w określonym terminie lub podanie nieprawidłowych danych, powoduje utratę prawa do nagrody.
5. Organizator zastrzega prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. W razie skorzystania z tego prawa, Organizator poinformuje o nowej treści regulaminu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.e-oko.pl.
6. Organizator ma prawo do zawieszenia lub zakończenia konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.
7. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.
8. W razie wątpliwości co do naruszenia przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu, w tym zwłaszcza w zakresie praw autorskich do nadesłanej fotografii, Organizator ma prawo do:
1) wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości
2) wykluczenia uczestnika z konkursu
3) odmowy przekazania nagrody
4) do dochodzenia ich zwrotu oraz naprawienia szkody (w przypadku wcześniej przyznanych nagród).
9. Dokumentem określającym zasady Konkursu jest regulamin dostępny w siedzibie Organizatorów oraz na stronie internetowej www.e-oko.pl
           
VII  Ochrona danych osobowych oraz formularz uczestnictwa (Poniżej)


1. Dane osobowe osób nagrodzonych będą przetwarzane przez Organizatorów – jako administratora danych osobowych – w celu i zakresie niezbędnym do realizacji konkursu, w szczególności przyznania i doręczenia nagrody oraz opłacenia podatku, na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
3. Organizator może udostępniać zebrane od osoby nagrodzonej dane osobowe firmie kurierskiej. Dane w postaci imienia i nazwiska zwycięzców mogą być udostępniane publicznie na:
1) profilach społecznościowych Organizatorów i Sponsorów (Facebook, Instagram, Twitter),
2) stronie internetowej Organizatora (www.e-oko.pl),
3) drukowanym katalogu Organizatora.
Organizator nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: konkurs@e-oko.pl lub osobiście w siedzibie Organizatora.
5. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją konkursu Organizator przechowuje do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z uczestnictwa w Konkursie oraz przez okres niezbędny do wypełnienia przez Organizatora obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), bądź też do czasu posiadania udzielonej zgody.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wydanie i otrzymanie nagrody.
7. Formularz uczestnictwa (do pobrania tutaj):

Oświadczenie konkursu fotograficznego „Po drugiej stronie” trwającego w dniach 07.06 - 08.07.22r.

Imię :
Nazwisko:
Adres zamieszkania:
Adres e-mail:
Nr tel. komórkowego:
Model aparatu/telefonu, którym
wykonano zdjęcie konkursowe:
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................


Oświadczenie:
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu „Po drugiej stronie”, oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926.) – Organizator.

Data i podpis:
.........................................................Opublikowany w: Konkursy fotograficzne